آثار منتخب

 
مجموعه آثاری است که حاصل برنامه‌های اربعینی بوده و توسط اساتید علم و هنر، همچنین پژوهشگران و دانشجویان به‌دست می آید. آثار اربعینی در 4 بخش مکتوب، هنری، رسانه، مجازی به محضر صاحب اربعین و ولیّ الهی زمان عرضه و تقدیم می‌گردد.

امید که نخبگان جهان با خلق آثار وزین و فاخر اربعینی، زمینه تقرب بیشتر به امام را فراهم کرده و مسیر زندگی قرآنی و آسمانی را برای جامعه جهانی هموارتر نمایند.
 
 
آثار طراز
 

فارسی