همکار

مجموعه‌هایی که در همراهی با اصحاب الحسین (ع) به برگزاری برنامه‌ها اقدام می‌کنند

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

مدارس قرآن کریم

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

بلدیه حاره حریک لبنان

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

موسسه وارث الانبیاء عتبه الحسینیه

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

مسجد مقدس کوفه

۱۳۹۶/۰۷/۱۶

عتبه الحسینیه۲

مشارک

مجموعه‌هایی که در برگزاری برنامه‌های اصحاب الحسین (ع) مشارکت می‌ورزند

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

مدرسه اسلامی هنر

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

موسسه فرهنگی سیده نساءالعالمین(س)

حامی

مجموعه‌هایی که از برنامه‌های اصحاب الحسین (ع) حمایت می‌کنند

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۳۹۶/۰۷/۱۸

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

فارسی