تدبر قرآنی، تمدن مهدوی، ترم ۲؛ جلسه هشتم: شناخت زمانه۲؛ از ضرورت های زمانه؛ تربیت فکر، جهاد تبیین، تولید علوم انسانی وحیانی

فارسی